ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อการปรับปรุงข้อเสนอโครงการจัดการศึกษาเชิงพื้นที่เพื่อลดความเหลื่อมล้ำปี 2565 ครั้งที่ 1

9 กค