director11

รอง01 copy

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

6 copy

1

2

3 copy

9 copy

5

7 copy

10

รับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

: 7 + 1 =

การประชุม เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการประชุมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง

333518

วันที่ 7 ธันวาคม 2561 พลเอกสุทัศน์ กาญจนานนท์กุล ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุม เพื่อมอบนโยบายและแนวทางการดำเนินงานการประชุมขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้กล่าวต้อนรับในนามตัวแทนประชาชนจังหวัดระยอง โดยนายอโณทัย ไทยวรรณศรี ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กล่าวรายงานและสรุปผลการประชุมย่อยตามกลไกการทำงานเชิงพื้นที่ 3 ด้านคือ 1)การขับเคลื่อนพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง 2)ความร่วมมือของคณะกรรมการภาคีเครือข่ายกรรมการสถานศึกษาในจังหวัดระยอง และ3)การสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษาระดับตำบล ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยผู้บริหารโรงเรียนกล้าเปลี่ยน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำชุมชน หัวหน้าหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการประชาชนใรพื้นที่ตำบลของโรงเรียนกล้าเปลี่ยน ตัวแทนภาคประชาสังคมในพื้นที่ตำบลของโรงเรียนกล้าเปลี่ยน ทั้งนี้ กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศให้จังหวัดระยอง เป็นพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา ตั้งแต่วันที่ 18 กันยายน 2561 ที่ผ่านมา โดยมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพในการจัดการศึกษา ลดควาทเหลื่อมล้ำทางการศึกษา ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา ตามเจตนารมณ์ของการจัดการศึกษาของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 โดยคาดหวังผลผลิตให้เด็กระยองเป็นผู้นำที่สร้างสรรค์สังคมดิจิตัล คนระยองรู้รากเหง้าเท่าทันสังคมอุดมปัญญาจิตใจดีมีวินัยมีรายได้ใส่ใจคุณภาพ คนระยองมีจิตสำนึกในการพัฒนาเมืองระยองให้เป็นเมืองน่าอยู่ และคนระยองมีคุณภาพชีวิตที่ดีเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ ระยอง

641881
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
130
1904
9226
622475
56006
86155
641881

Your IP: 3.237.94.109
2020-09-26 03:15

มี 40 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา