ประธานการประชุมขับเคลื่อนบูรณาการการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก) ของกระทรวงศึกษาธิการ

262517

วันที่ 25 ตุลาคม 2561 เวลา 9.30 น. พลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนบูรณาการการศึกษาระดับภาค (ภาคตะวันออก) ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อสร้างการรับรู้การขับเคลื่อนแผนบูรณาการด้านการศึกษาระดับภาค และผลการดำเนินการส่งเสริมเวทีประชาคมเพื่อจัดทำรูปแบบและแนวทางพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยงการศึกษาขั้นพื้นฐานกับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษาในปีที่ผ่านมา รวมทั้งสร้างการรับรู้การดำเนินงานพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา และการระดมความคิดเห็น ข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนงานในปีงบประมาณ 2562 เพื่อจัดทำแผนในปีงบประมาณ 2563 ต่อไป ทั้งนี้ นายมนตรี ชนะชัยวิบูลวัฒน์ ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ได้เสนอแนวทางนวัตกรรมการศึกษาจังหวัดระยอง นายธวัชชัย อุ่ยพานิช รองศึกษาธิการภาค รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 9 เสนอแนวทางการบูรณาการการศึกษาภาคตะวันออก และนายโกเมศ กลั่นสมจิตต์ รักษาการในตำแหน่งรองศึกษาธิการภาค 3 ได้นำเสนอแนวทางการพัฒนาหลักสูตรต่อเนื่องเชื่อมโยง ณ โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง