ประกวดราคาเช่ารถยนต์(รถตู้)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing)

ประกวดราคาเช่ารถยนต์(รถตู้)ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing) โดยมี ระยะเวลาเช่า 5ปี ตั้งแต่ปีงบ 2561-2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing)ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bibbing)

 

เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและเงื่อนไขการเช่ารถยนต์ (รถตู้)