ข่าวประชาสัมพันธ์

หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 3377 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือสำนักพระราชวัง ที่ พว 0001/21772 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2563 เรื่อง งานภวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี 2563

หนังสือกระทรวงศึกษาธิการ ที่ ศธ 0201.3/ว 3377 ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2563 เรื่อง ส่งสำเนาหนังสือสำนักพระราชวัง ที่ พว 0001/21772 ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2563 เรื่อง งานภวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวประจำปี 2563Download