..

Za115

pngtree summer recruitment flat blue taobao poster background image 155364

Untitled 1

 ระบบสลปเงนเดอน

myoffice

ตรวจสอบ

คะแนน ผอ.copy

                                                                                                  RET112.jpg

                                                                                                  SWE536711 

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

6 copy

1

2

3 copy

9 copy

5

10

ตรวจสอบภายใน

7 copy

V1464

.

unnamed

..

Untitled 1

S 16007188

รับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

: 6 + 10 =

รปภาพกจกรรมทวไป

 1221readall copy

 

 

กฎหมายกลุ่มนิเทศฯ

กฎหมายกลุ่มนิเทศฯ

 

คำสั่ง คสช.19 2560 ลว 3 เม.ย.2560

ตอบข้อหารือกรณีอาหารเช้า

ตอบข้อหารือเครื่องราช

ที่ กค. 0409.2ว326 ลว 28 ส.ค.2560 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

ประกาศสป.ลว 12 มิถุนายน 2560 เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในฯ

พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 2544

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546

ว 123 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน ฯ พ.ศ. 2561

ว 614 23 ธ.ค. 63 การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน

ว118 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ว119 7 มีค 63 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุเกี่ยวกับ คชจ ในการบริหาร

ว380 8 ธันวาคม 2546 เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562

กค 0409.2ว589 ลว 27 ธ.ค.2562 แนวทางการควบคุมภายในด้านรับเงิน

กค ว36 ลว 3 กพ 64 แนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์ของหน่วยงานรัฐให้สื่อมวลชน ฯ 23 ม.ค.63

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพ ว443 17 กย 2563

ว 443 17 กย 63 แนวปฏิบัตการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตสน. การประเมินภายในองค์กร

ว23 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยงฯ พ.ศ.2562

ว105 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในฯ พ.ศ.2561

มาตรฐานและหลักเกณฑ์

หนวยงานใน ศธจ

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ทวไป

 

1221readall copy

จดซอจดจาง

 

1221readall copy

ครสภา

 

ขาวภาค copy

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภ…

วันที่ 30 กันยายน 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิ...

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเห…

The post รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ appeared first on สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิŦ...

Read more

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป…

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566https://ops.moe.go.th/wp-content/uploads/2022/09/ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง&#...

Read more

ขาวจงหวดcopy

การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภ…

วันที่ 30 กันยายน 2565 นายทรงศักดิ์ โต๊ะทอง ศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธาน การประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิ...

Read more

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเห…

The post รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความเหมาะสมกับตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ appeared first on สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิŦ...

Read more

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำป…

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566https://ops.moe.go.th/wp-content/uploads/2022/09/ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง&#...

Read more

สถตเขา

1118834
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
154
242
7319
1107423
32557
17593
1118834

Your IP: 3.238.90.95
2022-09-30 15:58

มี 21 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา