.

AS78450.jpg

..

Za115

                                                                                                  RET112.jpg

                                                                                                  SWE536711 

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

6 copy

1

2

3 copy

9 copy

5

10

ตรวจสอบภายใน

7 copy

V1464

.

unnamed

..

Untitled 1

รับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

: 8 + 12 =

กฎหมายกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

กฎหมายกลุ่มส่งเสริมการศึกษาเอกชน

 

1.พรบ.โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550

2.พรบ.โรงเรียนเอกชน(ฉบับที่ 2)พ.ศ.2554

3.กฎ ศธ.ขอรับใบอนุญาต รร.ในระบบ 2555

4.กฎ ศธ.ขอรับใบอนุญาตรร.ในระบบ(ฉบับที่2)2560

5.กฎ ศธ.ขอรับใบอนุญาตรร.นอกระบบ 2555

6.กฎ ศธ.กำหนดคุณสมบัติผู้บริหารรร.นอกระบบ 2553

7.กฎ ศธ.กำหนดค่าธรรมเนียม 2553

8.ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยปีกศ 2549

9.ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยปีกศ.(ฉบับที่ 2) 2558

10.ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยปีกศ. 2563

11.ระเบียบ ศธ.เครื่องแบบนักเรียน 2551

12.ระเบียบ ศธ. เครื่องแบบนักเรียน(ฉบับที่ 2) 2561

13.ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการไว้ทรงผม 2563

14.ระเบียบ กช.แต่งตั้งผู้จัดการ 2551

15.คำสั่ง สช. เรื่องมอบอำนาจผู้ว่าฯและศึกษาฯ

16.คำสั้ง ศธ. เรื่องมอบอำนาจการอนุมัติหลักสู

17.ระเบียบ กช. กำหนดจำนวนครู บุคลากร (ฉบับที่๒)2551

18.ระเบียบ ศธ.เงินอุดหนุนรายบุคคล 2558

19.ระเบียบ ศธ.เงินอุดหนุนรายบุคคล(ฉบับที่ 2)2559

20.ระเบียบ ศธ.เงินอุดหนุนรายบุคคล(ฉบับที่ 3)2560

21.ระเบียบ ศธ.เงินอุดหนุนรายบุคคล(ฉบับที่ 4)2563

22.ระเบียบ ศธ. ว่าด้วยโรงเรียนเอกชนนานาชาติ 2550

23.ระเบียบ ศธ.การจัดการกองทุนสงเคราะห์(ฉบับที่_๓)2550

24.ระเบียบ กช. ผู้บริหารรร.นอกระบบจัดทำรายงานแสดงกิจการ 2563

25.ระเบียบ ศธ.คุ้มครองการทำงานของครูรร.เอกชน 2542

26.ระเบียบ ศธ.คุ้มครองการทำงานครูรร.เอกชน(ฉบับที่ 2)2547

27.ระเบียบ ศธ.กำหนดมาตรฐานรร.เอกชนประเภทอาชีวและศิลปฯ 2546

28.ระเบียบ ศธ. กำหนดมาตรฐานรร.เอกชนประเภทอาชีวและศิลปฯ(ฉบับที่ 2)2549

29.ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการพานร.ไปนอกสถานศึกษา 2562

30.ระเบียบ ศธ.ว่าด้วยการพานร.ไปนอกสถานศึกษา(ฉบับที่ 2)2563

31.ประกาศ ศธ. เรื่องวิธีการขอยกเว้นตามมาตรา 159 พรบ.รร.เอกชน 2550

32.ประกาศ กช. เรื่องการจัดทำตราสารจัดตั้งรร.ในระบบ(ประกาศวันที่ 29.04.2556)

33.ประกาศ กช. เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการดำเนินการตามกฎกระทรวงของรร.นอกระบบ 2555

34.ประกาศ กช. กำหนดประเภทโรงเรียนในระบบ 2551

35.ประกาศ กช. กำหนดประเภทโรงเรียนในระบบ(ฉบับ๒)2552

36.ประกาศ กช. กำหนดประเภทโรงเรียนนอกระบบ 2552

37.ประกาศ กช. กำหนดประเภทโรงเรียนนอกระบบ (ฉบับ 2) 2558

38.ประกาศ กช. การโอนใบอนุญาตจัดตั้ง รร.เอกชน

39.ประกาศ กช.เงื่อนไขการโอนทรัพย์สิน หนี้สิน รร.ในระบบ

40.ประกาศ กช. คุณสมบัติคณะกรรมการบริหารรร.ในระบบ 2556

41.ประการ สช.การขอรับการตรวจลงตรา NON-IMMIGRANT 2561

42.ประกาศ กช.แนวปฏิบัติอนุญาตใช้หลักสูตรนานาชาติ 2563

43.ประกาศ กช. เงื่อนไขกู้ยืมเงินกองทุนส่งเสริม รร.ในระบบ 2560

44.ระเบียบ กช.การจัดทำทะเบียนครู 2563

45.ระเบียบ กช.แต่งตั้งผู้จัดการ(ฉบับที่ 2)2563

- คำสั่ง สช. มอบอำนาจลงนามสมุดหมายเหตุรายวัน

ประกาศ ศธ. แนวปฏิบัติการเก็บค่าธรมเนียม

ประกาศ สช. ขอรับเงินอุดหนุนฯ

ประกาศ กช. อุดหนุนเป็นค่าอาหารเสริม(นม)2552

ประกาศเงินกู้ยืมโควิด รร.ในระบบ 2564

ประกาศ สช. เรื่องแนวการอนุมัติหลักสูตร

ระเบียบ ศธ ปสกช. พ.ศ.2563

ระเบียบ ศธ. กำหนดมาตรการช่วยเหลือนร.รร.เอกชน(ค่าหนังสือ เครื่องแบบ)

ระเบียบ ศธ. ปสกช.นอกระบบ.จ.ตราด

ระเบียบ กช. การขออนุญาตและการอนุญาตตั้งสาขารร.ในระบบ 2563

ระเบียบ กช. กำหนดจำนวนครู บุคลากร 2551

1073997
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
144
789
2206
1068080
5313
18695
1073997

Your IP: 18.204.56.185
2022-08-10 11:44

มี 33 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา