.

AS78450.jpg

..

Za115

                                                                                                  RET112.jpg

                                                                                                  SWE536711 

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

6 copy

1

2

3 copy

9 copy

5

10

ตรวจสอบภายใน

7 copy

V1464

.

unnamed

..

Untitled 1

รับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

: 14 + 8 =

กฎหมายกลุ่มนิเทศฯ

กฎหมายกลุ่มนิเทศฯ

 

คำสั่ง คสช.19 2560 ลว 3 เม.ย.2560

ตอบข้อหารือกรณีอาหารเช้า

ตอบข้อหารือเครื่องราช

ที่ กค. 0409.2ว326 ลว 28 ส.ค.2560 มาตรฐานการตรวจสอบภายในและจริยธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

ประกาศสป.ลว 12 มิถุนายน 2560 เรื่องการแบ่งหน่วยงานภายในฯ

พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2563

พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ. 2551

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานควบคุมภายใน 2544

ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546

ว 123 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน ฯ พ.ศ. 2561

ว 614 23 ธ.ค. 63 การกำหนดประเภทของงานตรวจสอบภายใน

ว118 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562

ว119 7 มีค 63 แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุเกี่ยวกับ คชจ ในการบริหาร

ว380 8 ธันวาคม 2546 เรื่อง แนวปฏิบัติการตรวจสอบภายใน

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ.2562

กค 0409.2ว589 ลว 27 ธ.ค.2562 แนวทางการควบคุมภายในด้านรับเงิน

กค ว36 ลว 3 กพ 64 แนวทางการบริหารความเสี่ยงสำหรับหน่วยงานของรัฐ

การเปิดเผยการใช้จ่ายเงินหรือทรัพย์ของหน่วยงานรัฐให้สื่อมวลชน ฯ 23 ม.ค.63

แนวทางการประเมินตนเองของหน่วยตรวจสอบภายในของส่วนราชการ

แนวปฏิบัติการประกันและการปรับปรุงคุณภาพ ว443 17 กย 2563

ว 443 17 กย 63 แนวปฏิบัตการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตสน. การประเมินภายในองค์กร

ว23 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์บริหารจัดการความเสี่ยงฯ พ.ศ.2562

ว105 หลักเกณฑ์กระทรวงการคลังว่าด้วยมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายในฯ พ.ศ.2561

มาตรฐานและหลักเกณฑ์

1073976
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
123
789
2185
1068080
5292
18695
1073976

Your IP: 18.204.56.185
2022-08-10 11:23

มี 13 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา