.

AS78446

.

..

Za115

                                                                                                  RET112.jpg

                                                                                                   

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

6 copy

1

2

3 copy

9 copy

5

10

รปภาพ1

7 copy

V1464

.

unnamed

..

Untitled 1

รับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

: 11 + 5 =

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

พระราชบัญญัติ

พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติ การพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติ พื้นที่นวัตกรรมการศึกษา พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติ การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 19) พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติ สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติ การส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2562
พระราชบัญญัติ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา พ.ศ. 2561
พระราชบัญญัติ กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560
พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2556
พระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2553
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2553
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติ ลูกเสือ พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติ การอาชีวศึกษา พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติ เครื่องแบบนักเรียน พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติ ว่าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2551
พระราชบัญญัติ การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติ โรงเรียนเอกชน พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติ ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ.2548
พระราชบัญญัติ สถาบันการพลศึกษา พ.ศ.2548
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ พ.ศ.2548
พระราชบัญญัติ สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2548
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ. 2548
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ 22) พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติ เงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจำตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติ เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2547
พระราชบัญญัติ มหาวิทยาลัยราชภัฎ พ.ศ. 2547
พระราชบัญญัติ คุ้มครองเด็ก พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติ ผู้สูงอายุ พ.ศ.2546
พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติ สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติ สถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติ การศึกษาภาคบังคับ พ.ศ. 2545
พระราชบัญญัติ การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

 

กฎกระทรวง

กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการนับอายุเด็กเพื่อเข้ารับการศึกษาภาคบังคับ พ.ศ.2545
กฏกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2550 
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดสรรงบประมาณทางการศึกษา สำหรับคนพิการ พ.ศ. 2545
กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและประเภทการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546 
กฎกระทรวงว่าด้วยการแบ่งระดับและการเทียบระดับการศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2546
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2546
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา พ.ศ.2546 
กฎกระทรวงว่าด้วยการจัดการศึกษาเฉพาะทาง พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว พ.ศ. 2547
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของสถานประกอบการในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ.2547
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยสถาบันพระพุทธศาสนา พ.ศ.2548
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก  สื่อ บริการ และความช่วยเหลืออื่นใดทางการศึกษา พ.ศ. 2550
กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพทางการศึกษา พ.ศ.2553
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิของบุคคลในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรวิชาชีพในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียน พ.ศ. 2554
กฎกระทรวงว่าด้วยสิทธิขององค์กรเอกชนในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในศูนย์การเรียนรู้ พ.ศ.2555

 

ที่มา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา http://www.onec.go.th/

1047689
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
116
376
116
1044476
15186
19060
1047689

Your IP: 34.239.167.149
2022-06-26 02:25

มี 14 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา