.

AS78446

.

..

Za115

                                                                                                  RET112.jpg

                                                                                                   

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

6 copy

1

2

3 copy

9 copy

5

10

รปภาพ1

7 copy

V1464

.

unnamed

..

Untitled 1

รับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

: 14 + 2 =

ITA 2564

 

                                                                                                IMG 0618

   

          1. โครงสร้าง

            2. ข้อมูลผู้บริหาร

            3.หน้าที่และอำนาจ

            4. ยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

            5. ข้อมูลติดต่อ

            6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

         7. ข่าวประชาสัมพันธ์

            8. ช่องทางการสอบถาม (Q&A)

            9. การใช้สื่อสังคมออนไลน์ (Social Network)

          10. แผนดำเนินงานประจำปี

                 - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2561(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

                 - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2562(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

                 - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2563(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

                 - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2563(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

                 - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2564(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

                 - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2564(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

                 - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2565(ฉบับปรับปรุงตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร)

                 - แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ2565(ฉบับจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี)

           11. รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

                 - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี 2565

                 - รายงาน สงป.301 (รอบ 6 เดือน ปี 2565)

                 - รายงาน สงป.302 (รอบ 6 เดือน ปี 2565)

                 - แบบรายงาน-โครงการ (ไตรมาส 2) ปี 2565

           12. ายงานผลการดำเนินงานประจำปี

           13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

              14แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

           15. ายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

                  - รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รอบ 6 เดือน ปี 2565

                  - รายงาน สงป.301 (รอบ 6 เดือน ปี 2565)

                  - รายงาน สงป.302 (รอบ 6 เดือน ปี 2565)

                  - แบบรายงานผลโครงการ ปี 2565 (ไตรมาส 2)

            16. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                  - รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ 2564

                  - แบบ สงป.301 (ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564)

                  - แบบ สงป.302 (ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564)

                  - รายงานโครงการ (ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2564)

            17. ผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

            18. ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

            19. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

            20รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

            21. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                  - แผนพัฒนาบุคลากรของ สป.ศธ ประจำปี 2564

                  - นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                  - แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทรัพยากรบุุคคลของ สป. 2563-2565

            22. ารดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

            23. ลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                  - หลักเกณฑ์การสรรหาและคักเลือกบุคลากร

                  - หลักเกณฑ์การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

                  - หลักเกณฑ์การพัฒนาบุคลากร

                  - หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฎิบัติงานบุคลากร

                  - หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

            24. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

            25. นวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

            26. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

            27. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

            28. ่องทางการรับฟังความคิดเห็น

            29. การเปิดโอกาสให้เกิดการมรส่วนร่วม

                   - รายงานการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดระยอง ครั้งที่ 1-5

                   - แบบรายงาน

                   - โครงการต่างๆ

           

                                              

            30. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

            31. ารมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

            32. ารประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

                  - แผนบริหารความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 25655

                  - รายงานผลการประเมินผลการควบคุมภายใน

            33. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

            34. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

            35. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

                  - แผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและพฤติมิชอบ

           36. ายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

                  - ายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี งบประมาณ 2565 รอบ 6 เดือน

                  -  รายงานการกำกับติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

            37. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

                  - ายงานผลตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามฯ

                  - เล่มรายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมคุณธรรมฯ

            38.  มาตรการส่งเสริมคุณธรรม และความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

            39.  การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                  - คำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

                  - กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปี 2565

                  - ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรม

 

          

1047749
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
176
376
176
1044476
15246
19060
1047749

Your IP: 34.239.167.149
2022-06-26 03:31

มี 60 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา