director copy

รอง director

หนวยงานทเกยวของ copy

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

6 copy

1

2

3 copy

9 copy

5

7 copy

10

แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

ข้อมูลพื้นฐาน

1. โครงสร้าง

2. ข้อมูลผู้บริหาร

3. อำนาจหน้าที่

4. แผนการขับเคลื่อนหน่วยงาน

5. ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน

6. กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์

7. ข่าวประชาสัมพันธ์

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล

8. Q&A

9. Social Network

แผนดำเนินงาน

10. แผนดำเนินงานประจำปี

11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน

13. มาตรฐานการปฏิบัติงาน

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

14. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

15. รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณรอบ 6 เดือน

16. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

17. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

18. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

19. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

20. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

21. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล*

22. การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

23. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

24. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

25. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

26. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

27. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

28. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

29. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

1. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

3. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

4. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

5. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

6. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

7. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตรอบ 6 เดือน

8. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

9. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

10. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

11. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

12. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

13. มาตรการป้องกันการรับสินบน

14. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

15. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ

312196
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
275
508
275
309668
9163
15813
312196

Your IP: 18.232.51.247
2020-01-26 06:59

มี 48 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา