Heading layer
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Doc1

Untitled 1

1

โลโกเขตพนทระยอง copy

director copy

รอง director

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

6 copy

1

2

3 copy

9 copy

5

7 copy

10

S 16007188

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

ติดตาม ดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาควา…

  วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ตำวจ ร่วมกันปฏิบัติงาน ติดตามดูแลและเฝ้าระวังสถานการ...

Read more

พิธีเปิดโครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนิ…

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องโสตทัศศึกษา โรงเรียนบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นายชาตรี ปุระมคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคว...

Read more

งานวันครู 16 มกราคม 2563

Download ภาพกิจกรรม  ...

Read more

 1221readall copy

 

 

ขาวกลมหนวยงาน copy

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ขาวประชาสมพนธ copy

1221readall copy

ขาวจดซอจดจาง copy

1221readall copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

ศธภ.1 โครงการทุนการศึกษาพระราชทานฯ ของมู…

๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ ได้ดำเนินการประชุมกลั่นกรองและพิจารณาจัดลำดับความสำคัญนักเรียนผู้รับทุนพระราชทานฯ รุ่นที่ ๑๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ใŨ...

Read more

ศธภ.3 จัดประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองฯ ทุ…

  เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 3 จัดประชุมเพื่อพิจารณากลั่นกรองจัดลำดับรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับทุนพระราชทานฯ ภายใต้ "มูลนิธิทุนการศึก$...

Read more

ศธภ.1 ร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ…

 ๖ เมษายน ๒๕๖๓ วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ สำนักงานศึกษาธิการภาค ๑ โดยนางสาวนิภา แสงพันธ์ุ นักวิชาการศึ#...

Read more

ศธภ.14 ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่อ…

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ได้มอบหมายให้ นางอกนิษฐ์ ทองจิตร นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายวรชาติ บุตรดีขันธ์ พนักงานขับรถยน...

Read more

ศธภ.14 ร่วมงานรัฐพิธีถวายราชสักการะเนื่อ…

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563สำนักงานศึกษาธิการภาค 14 ได้มอบหมายให้ นายนุสร จำปาวัลย์ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจราชการและติดตามประเมินผล พร้อมด้วยนางอกนิษฐ์ ทองจิตรนั...

Read more

ประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมกลั่นกรอ…

วันศุกร์ที่ 3 เมษายน 2563 เวลา 13.00 น. นายนพรัตน์ อู่ทอง รองศึกษาธิการภาค 15 ปฏิบัติหน้าที่ ศึกษาธิการภาค 16 ประธานการประชุมเตรียมความพร้อมในการประชุมกลั่นกรองผู้รับทŬ...

Read more

ศธภ.13 พิจารณากลั่นกรองนักเรียนทุนพระราช…

วันนี้ (3 เมษายน 2563) เวลา 09.30 นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานการประชุมพิจารณากลั่นกรองนักเรียนทุนพระราชทาน ม.ท.ศ.รุ่นที่ 12 ปีการศึก...

Read more

ศธภ.10 : ประชุมการควบคุมและป้องกันการแพร…

วันที่ 30-31 มีนาคม 2563 นายปรีดี ภูสีน้ำ รักษาการศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ นางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ เป็นประธานในการประ#...

Read more

ศธภ.15 พ่นน้ำยาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019(CO…

วันที่ 27 มีนาคม 2563 นายนิสิต ชายภักตร์ ศึกษาธิการภาค 15 สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อไวรัส โควิด-19 บริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงานศึกษาธิก$...

Read more

ขาวจงหวดcopy

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษา…

วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2563 โดยมี  นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการ#...

Read more

ศธจ.เพชรบุรี ร่วมพิธีวันจักรี

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563  เวลา 08.30 น.  ณ ห้องประชุมพริบพรี ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดเพชรบุรี นายสมภูมิ  ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรี พร้อมด้วยบุคลากรกลุ่...

Read more

ศธจ.หนองคาย ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ฯ

วันที่ 6 เมษายน 2563 เวลา 07.00 น. นายสุวัฒน์ชัย แสนราช ศึกษาธิการจังหวัดหนองคาย พร้อมด้วยนายวัชรพล คำก้อน นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้แ&...

Read more

ศธจ.ตราด!! คุมเข้มตามมาตรการป้องกันCOVID…

สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดตราด นำทีมโดย นายเศรษฐา เสนะวงศ์ ศึกษาธิการจังหวัดตราด และนายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดตราด ส่งมอบความห่วงใยแก่คŨ...

Read more

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกำหนด…

วันพุธที่ 1 เมษายน 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลางงū...

Read more

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโย…

วันที่ 1 เมษายน 2563 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ "จิตอาสา รักษ์บ้าน รักษ์ถิ่น" ของสำนักงานศึ...

Read more

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการเก…

วันอังคารที่ 31 มีนาคม 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563 โดยมี นายสถิตย์ ปริ$...

Read more

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การจัดกิจกรรมลด และคัดแย…

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการจัดกิจกรรมลด และคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ และกิจกรรม Big Cleaning Day โดยŧ...

Read more

วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอ…

วันที่ 31 มีนาคม 2563 เวลา 07.30 น. ณ โรงเรียนคงคารามวรวิหาร อำเภอเมือง เพชรบุรี นายสมภูมิ ธรรมายอดดี ศึกษาธิการจังหวัดเพชรบุรีร่วมวางพานพุ่มพิธีถวายราชสักการะเนื่อ&#...

Read more

สถตเขา

350922
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
383
383
1504
346244
3308
19924
350922

Your IP: 3.231.220.139
2020-04-08 22:19

มี 19 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา