Heading layer
previous arrow
next arrow
PlayPause
Slider

Doc1

Untitled 1

1

โลโกเขตพนทระยอง copy

director copy

รอง director

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

6 copy

1

2

3 copy

9 copy

5

7 copy

10

S 16007188

รับเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ

: 5 + 6 =

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

ประชุม คณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปราม…

วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. สิบโทไชยยันต์เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง ได้รับมอบหมายจาก ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ให้เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดระยอง ...

Read more

ัการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกัน…

วัันที่ 19 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. กลุ่มพัฒนาการศึกษา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในสถานศึกษาครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุ...

Read more

ประชุมคณะทำงานตรวจสอบความถูกต้องการนำเข้…

วันที่ 22 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายชาตรี ปุระมงคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง ได้มอบหมายให้สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจสอบความถูกต้องการนำเข้าข้อมูลกำ...

Read more

ติดตาม ดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาควา…

  วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ตำวจ ร่วมกันปฏิบัติงาน ติดตามดูแลและเฝ้าระวังสถานการ...

Read more

พิธีเปิดโครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนิ…

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องโสตทัศศึกษา โรงเรียนบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นายชาตรี ปุระมคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคว...

Read more

 1221readall copy

 

 

ขาวกลมหนวยงาน copy

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ขาวประชาสมพนธ copy

1221readall copy

ขาวจดซอจดจาง copy

1221readall copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

ศธภ.16 : การประชุมวิดีโอคอนเฟอร์เร้น (Vi…

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายอภิวัฒน์ กันศรีเวียง รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 16 พร้อมด้วยทีมบริหาร บุคลากรเจ้าหน้าที่ของสำนักงานศึกษาธิการภาค 16 เข้าร่วม#...

Read more

ศธภ.10 : ประชุม กศจ.อุดรธานี ครั้งที่ 6/…

วันพุธ ที่ 27 พ.ค. 2563 เวลา 13.30 น. ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รก.ผู้เขี่ยวชาญเฉพาะด้านการศึกษา ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการ 10 เข้าร่วมประชุม กศจ.อุดรธานี โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิ...

Read more

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชีย…

นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย ครั้งที่ 5/2563 ในวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 ณ ห้อง...

Read more

การประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเย…

วันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นางสารภี แดนวงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 16 เข้าประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ค...

Read more

ศธภ.10 : ประชุม กศจ.บึงกาฬ ครั้งที่ 5/ 2…

วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 ดร.ระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำแหน่งนักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ ได้รับมอบหมายจากศึกษาธิการภาค 10 ให้เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจั&#...

Read more

การประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการร…

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายเกื้อกูล ดีประสงค์ รองศึกษาธิการภาค ๑๘ เข้าร่วมการประชุมผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการร่วมกับศึกษาธิการภาค ๑ - ๑๘ เกี่...

Read more

การประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการขับเคลื่…

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ นางธนิกา โรจนไพฑูรย์ทิพย์ ผู้อำนวยกลุ่มพัฒนาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการดำเนินโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษา$...

Read more

ศธภ.๑๘ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษา…

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม เวลา ๐๙.๓๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ ในฐานะรองประธาน เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม...

Read more

ศธภ.๑๘ เข้าร่วมการประชุมเพื่อปรับรุงโมเด…

วันจันทร์ที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ (นครสวรรค์) เป็นประธานการประชุมเพื่อปรับรุงโมเดล NSW_TFE Model ภายใต้โครงการ TFE [Teams for Education] ยกระดับผลสัมฤทธ&...

Read more

ขาวจงหวดcopy

การประชุม กศจ.อำนาจเจริญ ครั้งที่ 5/2563

วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 น. นายสุธี ทองแย้ม ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดอำนาจเจริญ (กศจ.) ครั้งที่ 5/2563 ...

Read more

ศธจ.สุพรรณบุรี ประชุมคณะกรรมการรับนักเรี…

          วันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายวีระ ทวีสุข ศึกษาธิการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน ระดับจังหวัด ปีการศึกษา 2563 ณ ห้องประ...

Read more

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะกรรมการศึกษา…

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชัยธวัช เนียมศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ ครั้งที่ 7/2563 ณ ห้องประชุ&...

Read more

หน่วยงานทางการศึกษาจังหวัดน่าน ร่วมกำหนด…

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประชุมผู้แทนหน่วยงานที่จัดการศึกษาภายในจังหวัดน่าน และผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดน่าน ณ ห้องũ...

Read more

การขับเคลื่อนการจัดองค์กรแบบแมทริกซ์ (Ma…

วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมสิริสาธร สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่านประชุมคณะทำงานการพั...

Read more

ศธจ.พะเยา ทำพิธียกเสาเอกเพื่อสร้างหอประช…

วันศกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ศึกษาธิการจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายขจรศักดิ์ สีเสน ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผน นำคณะข้าราชการและบุคลากร ทำพิธียกเสาเอกเพื่อสร้&...

Read more

ศธจ.มหาสารคาม

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นายรัชพร  วรรณคำ ศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม เป็นประธานในการประชุมผู้บริหารโรงเรียนเอกชนและคณะกรรมการประสานและส่งเสริมการศึกษา...

Read more

ศธจ.น่านประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพ…

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดน่าน ประชุมคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ 2/2563 ณ ห้องประชุมสิริสาธร สำนักงานศึกษาธิการจั...

Read more

ศธจ.ขอนแก่น จัดกิจกรรม "ศธจ.ขอนแก่น…

   วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. ดร.สุภชัย จันปุ่ม ศึกษาธิการจังหวัดขอนแก่น พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และบุคลากรในสังกัดร่วมกันมอบทุนการศึกษา และถุงย...

Read more

สถตเขา

377642
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
436
1285
4232
369318
16733
13295
377642

Your IP: 34.204.168.209
2020-05-29 21:11

มี 198 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา