Untitled 1

 

1

S 16007188

director copy

รอง director

หนวยงานภายในcopy

หนวยงานทเกยวของ copy

แบบสำรวจ

แบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์

 

แบบสำรวจ

6 copy

1

2

3 copy

9 copy

5

7 copy

10

กจกรรมศกษาธการจงหวดระยอง copy

ติดตาม ดูแลและเฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาควา…

  วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนและนักศึกษาเจ้าหน้าที่สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดระยอง และเจ้าหน้าที่ตำวจ ร่วมกันปฏิบัติงาน ติดตามดูแลและเฝ้าระวังสถานการ...

Read more

พิธีเปิดโครงการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนิ…

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องโสตทัศศึกษา โรงเรียนบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง นายชาตรี ปุระมคล ศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมคว...

Read more

งานวันครู 16 มกราคม 2563

Download ภาพกิจกรรม  ...

Read more

ประเมินผลการดำเนินงานโรงเรียนที่ผ่านการป…

  วันที่ 11 ธันวาคม 2562 คณะกรรมการประเมินผลโครงการสถานศึกษาสีขาว นำโดยสิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง นายนนท์ แสงจันทร์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาการศึกษาและคณะกรรมการฯ ร่วมกันออ...

Read more

ปฎิบัติการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียน เพื…

วันที่ 19 สิงหาคม 2562 กลุ่มพัฒนาการศึกษาฯร่วมกับสนง.ปกครองจังหวัดระยอง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง โรงพยาบาลมาบตาพุต เข้าร่วมปฎิบัติการสุ่มตรวจปัสสาวะของนักเรียน เพื่อหาสารเสพติด โรงเรียนวัดห้วยโ...

Read more

โครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของ พ…

ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2562 สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดงานโครงการน้อมนำพระราโชบายด้านการศึกษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิร...

Read more

​การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ท…

ในวันที่​ 17 สิงหาคม 2562 สิบโทไชยันต์​ เกิดเหมา​ะ​ รองศึกษาธิการ​จังหวัด​ระยอง​เป็น​ประธาน​เปิดงาน ​การอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน o-net โรงเรียนเอกชนจังหวัดระยอง ระหว่าง​วั...

Read more

การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบกา…

วันที่ 16 สิงหาคม 2562 สิบโทไชยยันต์ เกิดเหมาะ รองศึกษาธิการจังหวัดระยอง เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และถอดประสบการณ์ การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับชาติขั้นพื้นฐาน(o-net) ตามโครงก...

Read more

 1221readall copy

 

 

ขาวกลมหนวยงาน copy

  1. กลุ่มอำนวยการ
  2. กลุ่มบุคคล
  3. กลุ่มแผนฯ
  4. กลุ่มพัฒนาฯ
  5. กลุ่มนิเทศฯ
  6. กลุ่มลูกเสือฯ
  7. กลุ่มเอกชน
  8. กลุ่มหน่วยตรวจสอบฯ
next
prev

ขาวประชาสมพนธ copy

1221readall copy

ขาวจดซอจดจาง copy

1221readall copy

ขาวครสภา

ขาวภาค copy

ร่วมงานเปิดโลกวิชาการนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ…

วันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ นายเกื้อกูล ดีประสงค์ รองศึกษาธิการภาค ๑๘ ได้รับเกียรติจากวิทยาลัยชุมชนอุทัยธานี เชิญเข้าร่วมงานเปิดโลกวิชาการนวัตกรรมสิ่งปร&#...

Read more

ศธภ.๑๘ เยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ส่งเสริม…

วันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ดร.ชูสิน วรเดช ศึกษาธิการภาค ๑๘ เยี่ยมชมการจัดการเรียนรู้ส่งเสริมทักษะความเป็นเลิศทางด้านดนตรีของนักเรียน โรงเรียนวัดคานหาม ส&#...

Read more

ศธภ.10 : ประชุมวางแผนขับเคลื่อนโครงการจั…

นที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 เป็นประธานการประชุมวางแผนการดำเน&#...

Read more

ศธภ.17 ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโคร…

        นายนรา เหล่าวิชยา รองศึกษาธิการภาค 17 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 17 เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ TFE (Teams For Education) และโครงการขับเคลื่อนการพ&#...

Read more

ศธภ.10 : การประชุมโครงการ Coaching Teams…

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการภาค 10 นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 มอบหมายให้ ดร.ระภีพรรณ ร้อ$...

Read more

ศธภ.10 :การขับเคลื่อนนโยบายการปฏิรูปการศ…

ระหว่างวันที่ 13 - 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 นายปรีดี ภูสีน้ำ รองศึกษาธิการภาค 10 รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค 10 และนางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศ$...

Read more

ศธภ.10 : ประชุมการตรวจราชการแบบบูรณาการเ…

เมื่อวันที่ 13 ก.พ.2563 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 มอบหมายให้ ศึกษาธิการภาค 10 โดยนายองอาจ ศรีปะโค ผู้อำนวยการกลุ...

Read more

ศธภ.10 : ร่วมประชุมการตรวจราชการแบบบูรณา…

วันที่ 12 ก.พ.2563 เวลา 09.30 น. นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 10 มอบหมายให้ ศึกษาธิการภาค 10 โดยนางสาวระภีพรรณ ร้อยพิลา รักษาการในตำ...

Read more

ศธภ.17 จัดกิจกรรมการรณรงค์ลดและคัดแยกขยะ…

วันพุธที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ เวลา ๑๐.๐๐น.นายนรา เหล่าวิชยา รองศึกษาธิการภาค ๑๗ รักษาการในตำแหน่งศึกษาธิการภาค ๑๗ประธานเปิดกิจกรรมการรณรงค์ลดและคัดแยกข&...

Read more

ขาวจงหวดcopy

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมการประเมินคุณภา…

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึก&#...

Read more

ศธจ.ตราด!! ตรวจสอบคุณสมบัตินักเรียนโครงก…

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษา ภายใต้มูลนิธิทุนการ&...

Read more

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการบร…

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารราชการเชิงยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 1/2563 โดยมี &#...

Read more

ศธจ.พะเยา ดำเนินการประชุมพิจารณาจัดสรรคร…

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการประชุมพิจารณาจัดสรรครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 โดยมี นายวัลลภ ไม้จำปา ศึกษาธิการจังหวั&#...

Read more

ศธจ.พะเยา ดำเนินการบรรจุผู้สอบแข่งขันเพื…

วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา ดำเนินการบรรจุผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุ และแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคŪ...

Read more

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมโครงการพัฒนาประ…

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เป็นประธานการประชุมและมอบนโยบายตามโครงการพัฒนาประสิทธิภาพข้าราชการครู แล...

Read more

ศธจ.ตราด ประชุมพิจารณาให้ข้อมูลประกอบการ…

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมพิจารณาให้ข้อมูลประกอบการตรวจราชการกรณีปกติ (รอบที่ 1) ประจำปี...

Read more

ศธจ.ตราด ประชุมการจัดทำเครื่องมือการนิเท…

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายธนะชัย อุปริรัตน์ รองศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานการประชุมการจัดทำเครื่องมือการนิเทศการศึกษาติดตามประเด็นในการพัฒนū...

Read more

(ศธจ.กาฬสินธุ์) การประชุมคณะกรรมการฝ่ายจ…

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.30 น. ดร.เพิ่มพูน พงษ์พวงเพชร ศึกษาธิการจังหวัดกาฬสินธุ์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการฝ่ายจัดประกวดวงดนตรีพื้นบ้านโปงลาง "งานมหกรรมโ&#...

Read more

สถตเขา

322680
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
373
672
1825
318070
8204
11443
322680

Your IP: 3.94.202.172
2020-02-19 14:48

มี 74 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

facebook like box joomla

ขาวเรยก

ปฏทนกจกรรม

ขาวการศกษา